STUDIA GNESNENSIA

Menu

Recenzenci

 

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław)
bp prof. dr hab. Henryk Wejman (US Szczecin)
ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński (UKSW Warszawa)
o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI (PWT Wrocław)
ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Bohdanowicz (UAM Poznań)
ks. prof. UAM dr hab. Waldemar Szczerbiński (UAM Poznań)
ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj (KUL Lublin)
o. prof. UKSW dr hab. Leon Nieścior OMI (UKSW Warszawa)
ks. prof. UPJPII dr hab. Tadeusz Dzidek (UPJPII Kraków)
Zasady recenzowania


Przyjęte przez czasopismo „Studia Gnesnensia” zasady recenzowania artykułów naukowych są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje sie co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

 2. W celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej oceny artykuły są recenzowane z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review process: autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości) przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu, odrzuceniu bądź też odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.

 3. Redakcja będzie dążyła do tego, by w przypadku tekstów napisanych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów był afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

 4. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, który może się wyrażać w relacjach zachodzących między recenzentem a autorem:

  - bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),


  - relacje zależności zawodowej,


  - bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.


 5. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Formularz recenzji jest dostępny w załączniku.

 6. Wymaga się, aby nadsyłane do Redakcji publikacje miały charakter naukowy i dawały świadectwo wykorzystania odpowiedniego naukowego warsztatu.

 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji ani też tomów czasopisma nie będą ujawniane. W każdym tomie rocznika „Studia Gnesnensia” podana będzie do publicznej wiadomości lista współpracujących recenzentów.

 

 

Załączniki