STUDIA GNESNENSIA

Menu

Informacje dla autorów


1. „Studia Gnesnensia” są rocznikiem ukazującym się regularnie w miesiącu grudniu.


2. Materiały należy składać do końca sierpnia danego roku.


3. Do tekstu każdego artykułu należy dołączyć tłumaczenie jego tytułu w języku angielskim, streszczenia artykułu (ok. 10 linijek) w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe (key words) w języku polskim i angielskim. 


4. W przypadku publikacji, w których występują słowa greckie lub hebrajskie, należy dołączyć plik z czcionką, z której autor korzystał.


5. Dołączyć wykorzystaną bibliografię (ok. 15 pozycji).


6. Podać krótką notę biograficzną (imię i nazwisko, rok urodzenia, tytuł lub stopień naukowy, stanowisko; miejsce zatrudnienia, spełniane funkcje; adres e-mailowy do korespondencji - wzór do pobrania na dole strony).


7. Dołączyć adres, na jaki ma być później wysłany opublikowany artykuł, oraz telefon kontaktowy (najlepiej, o ile to możliwe, telefon komórkowy).


8. Materiały można przekazać osobiście redakcji (ks. prof. dr hab. Marek Pyc), ul. Seminaryjna 2, 62-200 Gniezno, drogą pocztową: Redakcja „Studia Gnesnensia”, ul. Seminaryjna 2, 62-200 Gniezno, lub też wysyłając e-mail domma@gniezno.opoka.org.pl (w każdym wypadku na nośniku elektronicznym).


Zapora „ghostwriting” i „guest authorship”

 

W celu zapewnienia rzetelności naukowej Redakcja wprowadza zaporę ghostwriting, której sens wyjaśnia MNiSW:

 

„Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji”.

 

W przypadku  zaistnienia któregokolwiek z wyliczonych w tym wyjaśnieniu problemów, autorzy są proszeni o dołączenie do przesłanego artykułu odpowiedniej deklaracji potwierdzonej własnoręcznym podpisem.


1. Wprowadzenie tej zapory wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

 

2. Wszelkie przypadki nierzetelności naukowej oraz nieuczciwości (ghostwriting i guest authorship), a w szczególności nieprzestrzeganie etycznych zasad badań naukowych, będą przez Redakcję ujawniane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 

3. Artykuły złożone do "Studia Gnesnensia" powinny być oryginalnymi, niepublikowanymi pracami i nie mogą uczestniczyć aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Przesłane materiały nie będą zwracane Autorom.

 

4. Redakcja zobowiązuje się  uzyskiwać informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

 

5. Redakcja zobowiązuje się dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

 

Załączniki